5 mei 2020 Uncategorized 0

Anbi -informatie Stichting de Zeeuwse Streekdrachten

Het RSIN/fiscaal nummer van onze stichting is: 808830685

Beloningsbeleid

Onze stichting kent geen beloningsbeleid. De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Reiskosten en kosten die verband houden met de bestuursvergaderingen worden vergoed. De bestuursvergaderingen van het dagelijks bestuur vinden altijd plaats bij een van de bestuursleden.

Jaarrekening 2020

Balans

Liquide middelen1 januari 202031 december 2020
 19.480,47912,47
Eigen vermogen 31-12-2020 912,47*
Resultaat 2020-/-  18.568,00 
  • Nog te ontvangen € 1.500 van het Gijselaar-Hintsen fonds (7-1-2021 ontvangen en is reservering voor afronding mutsenboek.

Staat van lasten en baten

Baten2020 
Donaties en subsidie4.000 
  4.000
Lasten  
Kosten mutsenboek22.178,02 
Bestuurskosten270,60 
Bankkosten119,38 
  22.568

Jaarrekening 2019

Balans

Liquide middelen1 januari 201931 december 2019
   
Eigen vermogen*11.616,1719.480,47
*reservering boek18.480,47 
Resultaat 2019+ 7.864,30 

Staat van lasten en baten

 Batenlasten
Donaties8.446 
Bestuur 462,32
Bank 119,38
Sub totaal8.446581,70
Saldo+7.864,30 

Financieel jaarverslag 2019

In 2019 lagen de prioriteiten van het bestuur bij het uitgeven van een nieuw boek over Zeeuwse mutsen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een daartoe ingestelde werkgroep en vorderen gestaag. De werkgroep heeft inmiddels contact gelegd met de beoogd uitgever van het boek, en daarnaast is men in gesprek met iemand die wellicht de eindredactie van het boek kan gaan verzorgen. Om tot het uitgeven van het boek te kunnen komen benadert de Werkgroep Sponsoring diverse fondsen met verzoeken een bijdrage te willen toekennen, om zo de uitgave van het boek mogelijk te maken. Uit het verslag over 2019 valt af te leiden dat € 8.446 aan donaties is toegekend en overgemaakt op de bankrekening van de Stichting. Omdat sprake is van voorbereidende werkzaamheden heeft de stichting in 2019 nauwelijks kosten gemaakt. Gelet op het banksaldo van bijna € 20.000 is het bestuur van mening dat het uitgeven van het boek binnen handbereik is.

Sponsoring

Omdat de stichting geen eigen inkomsten bronnen heeft en geen aanspraak kan maken op gemeentelijke of provinciale subsidie, zijn we voor het samenstellen en uitgeven van een boek afhankelijk van sponsorgelden. Aan de hand van het Subsidieboek benaderen we fondsen. Voor het aanvragen van die subsidie is het noodzakelijk om digitale formulieren in te vullen en de aanvraag te doen vergezellen van de nodige bescheiden. Bij toekenning van subsidie voldoen we aan de gestelde subsidievoorwaarden. Die verschillen per fonds. In de jaarstukken geven we inzicht in de omvang van de ontvangen subsidie gelden en de kostenposten die daar tegenover staan (dit zijn de kosten voor het samenstellen en uitgeven van hert boek waar subsidie voor is aangevraagd).